AnyDeskFree
AnyDeskLite
AnyDeskProfessional
Ihanteellinen yrityksille
AnyDeskEnterprise
Pay & Forget (6 vuotta)

Ha­luat­ko käyt­tää Any­Des­kiä ilman vuo­sit­tai­sia ku­lu­ja? Mak­su­vaih­toeh­dol­la "Pay & For­get" se ei ole mi­kään on­gel­ma. Osta Any­Desk-li­sens­si ker­ta­mak­sul­la. Ta­kaam­me li­sens­sil­le vä­hin­tään kuu­den vuo­den voi­mas­sao­lon. Saat hy­vis­sä ajoin ennen li­sens­sin rau­kea­mis­ta säh­kö­pos­ti-il­moi­tuk­sen ja voit jat­kaa li­sens­siä edul­li­ses­ti. Muu­ten: Myös "Pay & For­get”-vaih­toeh­dol­la voit aina käyt­tää Any­Des­kin uusim­man ver­sion kaik­kia omi­nai­suuk­sia.

(maksuton) 349 USD 949 USD (pyynnöstä)
Flex-tilaus (vuosittainen)

Flex-ti­laus on yk­sin­ker­tai­sin tapa käyt­tää Any­Des­kiä. Edul­li­nen vuo­si­mak­su ve­loi­te­taan au­to­maat­ti­ses­ti ti­lil­tä­si.

(maksuton) 79 USD 229 USD (pyynnöstä)
Maksuttomat päivitykset uusimpaan versioon
Kaupallinen käyttö
Työpisteiden lukumäärä 1 1
(+1=29 USD*)

"Any­Desk Lite" -li­sens­si voi­daan laa­jen­taa kos­ke­maan useam­paa työ­pis­tet­tä. Jo­kai­nen li­sä­työ­pis­te mak­saa 29 USD.

Samanaikaisten istuntojen määrä

Any­Des­kin ver­sioil­la "Pro­fes­sio­nal" ja "En­terpri­se" voi­daan muo­dos­taa useam­pia is­tun­to­ja sa­man­ai­kai­ses­ti. Il­moi­tet­tu enim­mäis­mää­rä kos­kee tu­le­via ja läh­te­viä is­tun­to­ja. Kun asiak­kaal­la on "Any­Desk Pro­fes­sio­nal" -li­sens­si, hä­nel­lä on käy­tös­sään kolme sa­man­ai­kais­ta is­tun­toa. Se tar­koit­taa, että hä­nel­lä on pääsy enin­tään kol­mel­le etä-PC:lle sa­man­ai­kai­ses­ti, ja hänen PC:tään voi­daan tark­kail­la ja oh­ja­ta sa­man­ai­kai­ses­ti kol­mel­ta etä-PC:ltä.

1 1 1
(+1=99 USD**)

"Any­Desk Pro­fes­sio­nal" -li­sens­sil­lä sitä käyt­tä­vien työ­pis­tei­den mää­rää ei ole ra­joi­tet­tu. Pe­rus­ver­sios­sa on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta muo­dos­taa vain yksi yh­teys ker­ral­laan. Jo­kai­nen sa­man­ai­kai­nen li­säyh­teys nos­taa hin­taa 99 USD.

∞***
PowerUser-Option

The Powe­rUser op­tion con­verts your Any­Desk ses­sions into "ac­ti­ve seats". An ac­ti­ve seat can have an un­li­mi­ted num­ber of ses­sions to other PCs. This is es­pecial­ly in­te­res­ting for IT ad­mi­ni­stra­tors who would like to make chan­ges to a large pool of cus­to­mer PCs.

239 USD** ✓***
AnyDesk Android & iPhone
Äänen ja videon siito
Tiedonsiirto
Address-Book
AnyDesk-alias

Any­Desk-alias on hel­pos­ti muis­tet­ta­va vaih­toeh­to PC:n Any­Desk-nu­me­rol­le. Käyt­tä­jä voi va­li­ta aliak­sen ja sen ra­ken­ne on sa­man­lai­nen kuin säh­kö­pos­tio­soit­tees­sa (esim. tie­to­ko­neen­ni­mi@ad). Any­Desk-be­ta­tes­tiin osal­lis­tu­jat saa­vat au­to­maat­ti­ses­ti tie­to­ko­neen ni­meen pe­rus­tu­van aliak­sen. Be­ta­tes­tin ede­tes­sä sitä voi­daan käyt­tää edel­leen.

Oma nimialue

"Any­Desk Pro­fes­sio­nal”-li­sens­sis­tä al­kaen asiak­kaat voi­vat va­li­ta PC:il­leen aliak­sen omal­la ni­mia­lu­eel­la (esim. pc1@​firma). Näin voi­daan ottaa käyt­töön oma PC-ni­mien jär­jes­tel­mä, jol­loin ei tar­vit­se ottaa huo­mioon ni­mia­lu­een @ad jo käy­tös­sä ole­via aliak­sia. "Any­Desk En­terpri­se”-pa­ket­ti si­säl­tää oman ni­mia­lu­een. "Any­Desk Pro­fes­sio­nal”-asiak­kaat voi­vat ottaa käyt­töön oman alu­een 100 eu­rol­la 20 mer­kin­tää kohti.

129 USD/ 20

Ni­mia­lu­een aset­ta­mi­nen 20 mer­kin­näl­lä. Ni­mia­lu­een laa­jen­nus 20 mer­kin­näl­lä mak­saa niin ikään 129 USD.

Istuntojen rekisteröinti

Any­Desk-is­tun­to­jen re­kis­te­riä (päi­väys ja kel­lon­ai­ka, kesto ja osal­lis­tu­jat) voi­daan tar­kas­tel­la verk­ko­ra­ja­pin­nan kaut­ta. Any­Des­kin kaut­ta toi­mi­te­tut pal­ve­lut ovat siten hel­pom­pia ti­lit­tää.

REST-rajapinta

Is­tun­to­jen re­kis­te­ri voi­daan hakea help­po­käyt­töi­sen REST-ra­ja­pin­nan kaut­ta. Se voi­daan yh­dis­tää vai­vat­to­mas­ti yri­tyk­sen omiin ATK-jär­jes­tel­miin.

Hallinnointiominaisuudet

Kaik­kia yri­tyk­sen omia Any­Desk-asen­nuk­sia ja -li­sens­se­jä voi­daan hal­lin­noi­da mu­ka­vas­ti kes­ki­te­tyn verk­ko­ra­ja­pin­nan kaut­ta. MSI-pa­ket­ti tekee Any­Des­kin ja­ke­lus­ta lap­sel­li­sen help­poa Win­dows-ryh­mä­käy­tän­tö­asen­nuk­sel­la.

Custom-Client

Con­fi­gu­re your own, in­di­vi­dual Any­Desk pro­gram file. Youll be able to use your own com­pa­ny logo, or di­sable inco­ming or out­going ses­sions.

AnyDesk-verkkotoiminto

* Pay&Forget: 129 USD , ** Pay&Forget: 499 USD , *** open to negotiation

Hintoihin lisätään alv.

Käyttöönottohinnat.

 

 

Visa MasterCard American Express JCB PayPal

Tuotevaihtoehdot

AnyDeskin monipuoliset käyttömahdollisuudet helpottavat arkeasi. Kotona tai työpaikallasi. Joustavasti suunnitellut tuotevaihtoehdot tarjoavat sopivan paketin jokaisen käyttötarkoitukseen:

 • Free:

  Satunnaisessa yksityiskäytössä AnyDesk on maksuton. Käytä AnyDesk Free-versiota, kun haluat vakuuttua ohjelmistomme suorituskyvystä. Se ei velvoita sinua mihinkään. AnyDeskin lataus riittää.

 • Lite:

  "AnyDesk Lite" tarjoaa kaikki tarvittavat ominaisuudet yksityisille suurkäyttäjille ja pienille yrityksille. Käyttömahdollisuuksia ei ole rajoitettu. Lisenssi voidaan pientä lisämaksua vastaan laajentaa koskemaan muitakin työpisteitä.

 • Professional:

  Anydesk Professional on ihanteellinen keskisuurten yritysten tarpeisiin. Työpisteiden määrää ei ole rajoitettu. AnyDesk voidaan integroida helposti jo olemassa oleviin työnkulkuihin ja ATK-ratkaisuihin. Käytettävissä olevien samanaikaisten istuntojen määrää voidaan lisätä edulliseen hintaan.

 • Enterprise:

  AnyDesk Enterprise on suuryrityksille sopiva ratkaisu. Kyseessä on verkkotoiminto, joka voidaan asentaa yrityksen omaan DMZ:aan. Toiminto mahdollistaa AnyDeskin käytön täysin palvelinverkostamme riippumattomasti.

Maksutavat

Voit valita useista maksutavoista tilauksen yhteydessä. Maksaminen on mahdollista laskulla, PayPalilla, Visalla, MasterCardilla ja tilisiirrolla. Saat aina heti lisenssikoodisi ja voit käyttää AnyDesk-lisenssiäsi välittömästi.

Palautusoikeus

Toivomme, että olet täysin tyytyväinen AnyDeskiin! Jos ohjelmistomme ei vastaakaan lisenssin hankinnan jälkeen odotuksiasi, takaamme sinulle 14 päivän ehdottoman palautusoikeuden ja täyden kulukorvauksen.

Kysyttävää? Vastaamme mielellämme.

Myyyntitiimimme auttaa mielellään, jos sinulla on kysyttävää tai haluat antaa palautetta. Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen sales@anydesk.de.

Sales-Hotline:

+1 6479468937

Monday - Friday
07.30 AM - 11.30 AM (EST)