Tehnologija AnyDeska: Jednostavno dostojna povjerenja!

Što je u osnovi AnyDesk? Zašto AnyDesk nedvojbeno nadmašuje sva dosadašnja Remote Desktop i Screensharing rješenja? Potpuno novi pristup u dizajniranju i implementiranju softvera je osnova ovih performanci.

Video kompresija specijalno za grafièka korisnièka suèelja

Dosadašnja Screensharing i Remote Desktop rješenja primjenjuju ili zastarjeli, i stoga po svojim performancama loš postupak sažimanja slikovnih podataka (npr. X11, RDP, VNC), ili postupak koji je koncipiran za slikovni materijal fotografija i filmova te nije podesan za prijenos grafièkih korisnièkih suèelja (JPEG, H.264). Mala uèestalost obnavljanja slike (refresh rate), niska kvaliteta slike i preoptereæenost mreže onemoguæuju opušten rad bez zastoja.

S DeskARTom AnyDesk stavlja težište na postupak (Codec), specijalno koncipiran za grafièka korisnièka suèelja. Posebna svojstva slikovnog materijala kao što su velike jednobojne površine, visoki kontrasti, oštri bridovi, vremensko i prostorno ponavljanje slikovnih elemenata ili pomaci slikovnih sadržaja su zahvaljujuæi DeskRTu efikasno iskorišteni i iznimno kvalitetno prikazani.

Duboka integracija s operativnim sustavom

Kako bi se DeskRT promptno snabdijevao s dovoljno slikovnog materijala nužno ga je izravno ekstrahirati iz operativnog sustava. Postojeæa su suèelja za to meðutim u pravilu neuèinkovita.

Zahvaljujuæi sveobuhvatnom poznavanju internog naèina rada operativnih sustava uspjelo nam je razviti takav AnyDesk koji iz operativnog sustava uvijek iznimno uèinkovito prima slikovne podatke.

 

Naglasak na efikasnosti arhitekture sustava

Kako bi se postigla niska latentnost i visoka frekvencija slike zaslona AnyDeska važno je obraditi dolazne slikovne podatke što je moguæe efikasnije. Uz uèinkovite algoritme obrade valja obratiti posebnu pozornost na nepotrebno kopiranje velikih kolièina podataka u memoriju raèunala. To se neposredno odražava na dizajn softverske arhitekture.

AnyDeskov takozvani Zero-Copy-Design osigurava da se slikovni podaci u što je moguæe manjem broju nužnih koraka dovedu „na programsku traku“ odnosno na zaslon. Imajuæi to u vidu se prilikom razvijanja AnyDeska u potpunosti odustalo od standardnih komponenata i knjižnice softvera.

Idealno za suvremene procesore

Zasloni i njihove rezolucije su sve veæe, a time i kolièina slikovnih podataka koji se moraju obraditi; meðutim više se ne poveæava frekvencija radnog takta procesora. Umjesto toga se poveæava broj procesorskih jezgri. Stoga je za suvremene, podatkovno intenzivne softvere iznimno važno kreirati paralelnu obradu velikih kolièina podataka.

AnyDeskova obrada slika od samog je poèetka koncipirana za primjenu sa suvremenim višejezgrenim procesorima. Veæi dio rada se može izvoditi paralelno i istodobno raspodijeliti na sve procesorske jezgre PC-ja.

Multiprocesorska arhitektura

AnyDesk se kao i suvremeni pretraživaèi oslanja na multiprocesornu arhitekturu. Time se neizmjerno poveæava robusnost, jer su posljedice pada sustava lokalno ogranièene. Ako se paralelno otvori više sesija AnyDeska - ulazno ili izlazno – u sluèaju programske greške zatvara se samo dotièna sesija. Ostale sesije i dalje se nepromijenjeno odvijaju.

Zahvaljujuæi multiprocesorkoj arhitekturi unaprijeðena je i sigurnost AnyDeska: ona omoguæuje da veæa prava pristupa od operativnog sustava dobiju samo oni programski dijelovi koji to nužno trebaju.

Serverska mreža sigurna od pada sustava zahvaljujuæi Erlang tehnologiji

Serveri koji omoguæuju umrežavanje Anydesk sudionika s Erlangom oslanjaju se na tehnologiju koja je specijalno razvijena za telekomunikacijske sustave sigurne od pada sustava.

Prije svega robusnost i optimiranje na niske latentnosti ovdje je izravna prednost za AnyDesk korisnike.

Nasuprot mnogim proizvodima konkurencije varijante AnyDeska koje se plaæaju nude stoga zajamèenu minimalnu razinu usluge (SLA)

Komparativna prednost AnyDeska: Najbrže Screensharing rješenje na svijetu!

U usporedbi sa svim poznatim proizvodima konkurencije AnyDesk prednjaèi svojom frekvencijom slike zaslona i latentnim strukturama. To se lako može potvrditi benchmarkom. A gotovo uvijek je i kvaliteta slike bolja.

Benchmark PDF