AnyDeskFree
AnyDeskLite
AnyDeskProfessional
Vállalatok számára ideális
AnyDeskEnterprise
Pay & Forget (6 év)

Hasz­nál­ni kí­ván­ja az Any­Desk al­kal­ma­zást, de nem sze­ret­ne éves költ­sé­get? A "Pay & For­get" fi­ze­té­si op­ci­ó­val ez nem je­lent gon­dot. Igé­nyel­jen Any­Desk-li­cen­cet egy­sze­ri ki­fi­ze­tés­sel. Leg­alább hat évig ga­ran­tál­juk a li­cenc ér­vé­nyes­sé­gét. Az ér­vé­nyes­ség le­tel­te előtt idő­ben tá­jé­koz­tat­juk e-mail­ben és ked­vez­mé­nye­sen meg­újít­hat­ja li­cen­cét. Ez még nem min­den: A "Pay & For­get" fi­ze­té­si op­ci­ó­val min­dig az összes funk­ci­ó­val ren­del­ke­ző leg­újabb Any­Desk ver­zi­ót hasz­nál­hat­ja.

(díjmentes) 349 USD 949 USD (kérésre)
Flex-Abo (évente)

A Flex-Abo az Any­Desk hasz­ná­la­tá­nak leg­egy­sze­rűbb módja. A ked­vez­mé­nyes éves díjat au­to­ma­ti­ku­san le­von­juk az Ön szám­lá­já­ról.

(díjmentes) 79 USD 229 USD (kérésre)
Ingyenes frissítés a legújabb verzióra
Kereskedelmi használat
Munkaállomások száma 1 1
(+1=29 USD*)

Az "Any­Desk Lite"-li­cenc bő­vít­he­tő több mun­ka­ál­lo­má­son való hasz­ná­lat cél­já­ra, ez min­den to­váb­bi mun­ka­ál­lo­más­nál 29 USD-ba kerül.

Egyidejű munkamenetek száma

Az Any­Desk "Pro­fes­si­o­nal" és "En­ter­pri­se" vál­to­za­ta­i­val egy­szer­re több mun­ka­me­net is el­in­dít­ha­tó. A meg­adott ma­xi­má­lis szám a be­me­nő és ki­me­nő mun­ka­me­ne­tek­re vo­nat­ko­zik. Ez azt je­len­ti, hogy az "Any­Desk Pro­fes­si­o­nal" - li­cenc­cel ren­del­ke­ző ügy­fél három egy­ide­jű mun­ka­me­net­tel ma­xi­má­li­san három tá­vo­li szá­mí­tó­gép­hez fér­het hozzá egy­szer­re, és három tá­vo­li szá­mí­tó­gép tudja - szin­tén egy­szer­re - fi­gyel­ni és irá­nyí­ta­ni őt.

1 1 1
(+1=99 USD**)

Az "Any­Desk Pro­fes­si­o­nal"-li­cenc tet­sző­le­ges számú mun­ka­ál­lo­má­son hasz­nál­ha­tó. Ezzel szem­ben az alap­ver­zi­ó­ban egy­szer­re ma­xi­má­li­san csak egy kap­cso­lat mű­köd­tet­he­tő. Min­den ezen fe­lü­li egy­ide­jű kap­cso­lat 99 USD-val nö­ve­li az árat.

∞***
PowerUser-Option

The Po­we­rU­ser opt­ion con­verts your Any­Desk ses­sions into "ac­tive seats". An ac­tive seat can have an un­li­mi­ted num­ber of ses­sions to other PCs. This is espe­ci­ally in­ter­est­ing for IT ad­mi­nist­ra­tors who would like to make changes to a large pool of cus­to­mer PCs.

239 USD** ✓***
AnyDesk Android & iPhone
Hang és video átvitele
Adatátvitel
Address-Book
AnyDesk-Alias

Az Any­Desk-Ali­as a szá­mí­tó­gép Any­Desk-szá­má­nak egy könnyen meg­je­gyez­he­tő al­ter­na­tí­vá­ja. Az Ali­as-t a fel­hasz­ná­ló ad­hat­ja meg és ha­son­ló­an épül fel, mint egy e-mail-cím (pl. sza­mi­tog­ep­nev@ad). Az Any­Desk béta tesz­te­lés­ben részt­ve­vők au­to­ma­ti­ku­san kap­nak egy Ali­as-t, mely a szá­mí­tó­gép­ne­vü­kön ala­pul. Ez a béta tesz­te­lé­si idő­szak után is hasz­nál­ha­tó marad.

Saját névtér

"Any­Desk Pro­fes­si­o­nal" vagy ennél ma­ga­sabb li­cenc­cel ren­del­ke­ző ügy­fe­le­ink­nek le­he­tő­sé­gük van arra, hogy szá­mí­tó­gé­pük­höz saját név­tér­rel ren­del­ke­ző Ali­as-t vá­lassza­nak (pl. pc1@​vall­alat). Így be­ve­zet­he­tő egy saját szá­mí­tó­gép­név-rend­szer, füg­get­le­nül a név­tér @ad-ben lévő már ki­osz­tott Ali­as-ok­tól. Az "Any­Desk En­ter­pri­se" ese­té­ben a saját név­tér már benne van a cso­mag­ban. Az "Any­Desk Pro­fes­si­o­nal" ügy­fe­lek szá­má­ra ez 20 be­jegy­zé­sen­ként 100 € áron ál­lít­ha­tó be.

129 USD/ 20

Egy név­tér be­ál­lí­tá­sa 20 be­jegy­zés­sel. A név­tér 20 be­jegy­zés­sel való bő­ví­té­se szin­tén 129 USD-ba kerül.

Munkamenet jegyzőkönyvezés

Az Any­Desk mun­ka­me­ne­tek (dátum és idő­pont, idő­tar­tam és részt­ve­vők) jegy­ző­köny­ve­zé­se egy webes fe­lü­le­ten vé­gez­he­tő el. Így könnyebb el­szá­mol­ni az Any­Desk se­gít­sé­gé­vel meg­va­ló­sí­tott szol­gál­ta­tá­so­kat.

REST-interfész

A mun­ka­me­net-jegy­ző­köny­vet egy egy­sze­rű­en hasz­nál­ha­tó REST-in­ter­fésszel lehet meg­je­le­ní­te­ni. Így ez kevés rá­for­dí­tás­sal in­teg­rál­ha­tó a vál­la­lat saját in­for­ma­ti­kai rend­sze­ré­be.

Admin jellemzők

Az összes saját váll­al­ti Any­Desk te­le­pí­tés és li­cenc ké­nyel­me­sen ad­mi­niszt­rál­ha­tó egy köz­pon­ti webes in­ter­fész­ről. Az MSI-cso­mag a Win­dows-Cso­port­há­zi­rend­del együtt te­le­pít­ve gyer­mek­já­ték­ká teszi az Any­Desk meg­osz­tá­sát.

Custom-Client

Con­fi­gu­re your own, in­di­vi­du­al Any­Desk prog­ram file. Youll be able to use your own com­pany logo, or dis­ab­le in­com­ing or out­go­ing ses­sions.

AnyDesk hálózati alkalmazás

* Pay&Forget: 129 USD, ** Pay&Forget: 499 USD , *** open to negotiation

Az árak tartalmazzák a forgalmi adót.

Bevezető árjegyzék

 

Visa MasterCard American Express JCB PayPal

* Pay&Forget: 100€ , ** Pay&Forget: 400€ , *** open to negotiation

Az árak tartalmazzák a forgalmi adót.

Bevezető árjegyzék

 

Termékváltozatok

Az AnyDesk sokoldalú felhasználási lehetőségei megkönnyítik az Ön mindennapjait. Mindegy, hogy otthon, vagy a munkahelyen. Rugalmasan kialakított termékváltozataink minden felhasználási célhoz a megfelelő csomagot kínálják:

 • Free:

  Az AnyDesk alkalmi magáncélú felhasználása ingyenes. Használja az AnyDesk Free változatot és győződjön meg szoftverünk kiváló teljesítményéről. Semmilyen kötelezettség nem hárul Önre. Elegendő letöltenie az AnyDesk alkalmazást.

 • Lite:

  Az "AnyDesk Lite" tartalmazza a rendszeres magánfelhasználók és a kisebb vállalkozások számára szükséges összes funkciót. Nem korlátozzuk a felhasználási lehetőségeket. Csekély felér ellenében a licenc további munkaállomásokra is kibővíthető.

 • Professional:

  A közepes vállalatok igényeinek az AnyDesk Professional felel meg leginkább. A munkaállomások száma korlátlan és an AnyDesk egyszerűen integrálható a már meglévő informatikai megoldások munkafolyamataiba. Az egyidejűleg lehetséges AnyDesk-munkamenetek száma kedvező áron bővíthető.

 • Enterprise:

  A nagyvállalatok számára az AnyDesk Enterprise kínál megoldást. Ez egy olyan hálózati alkalmazás, mely a vállalat saját DMZ rendszerére telepíthető. Az alkalmazás lehetővé teszi, az AnyDesk saját szerverhálózatunktól való teljesen független üzemeltetését.

Fizetési módok

A rendeléskor számos fizetési mód közül választhat. Támogatott fizetési módok: számla, PayPal, Visa, MasterCard és azonnal átutalás. Minden esetben azonnal elküldjük Önnek licenc kódját és meg is kezdheti AnyDesk-licencének használatát.

Visszaviteli jog

Azt szeretnénk, ha Ön teljesen elégedett lenne AnyDesk alkalmazásával! Arra az esetre, ha a licenc megvásárlását követően a szoftverünk nem felel meg az Ön igényeinek, 14 napos feltétel nélküli, teljes költségtérítéssel működő visszavételt garantálunk Önnek.

További kérdései vannak? Állunk rendelkezésére.

Kérdések, javaslatok esetén forgalmazó csapatunk örömmel áll az Ön rendelkezésére. Egyszerűen küldjön nekünk e-mailt a sales@anydesk.de címre.