AnyDeskFree
AnyDeskLite
AnyDeskProfessional
Ідеально підходить для фірм
AnyDeskEnterprise
Сплатив & забув (6 років)

Ви хо­че­те ко­ри­сту­ва­ти­ся про­гра­мою AnyDesk, але не хо­че­те пла­ти­ти що­рі­чно? Із ва­рі­ан­том опла­ти "Спла­тив і забув" це не про­бле­ма. При­дбай­те лі­цен­зію AnyDesk, спла­тив­ши одно­ра­зо­вий вне­сок. Ми га­ран­ту­є­мо чин­ність цієї лі­цен­зії про­тя­гом що­най­мен­ше шести років. Про за­вер­ше­н­ня цього тер­мі­ну вам буде за­вча­сно по­ві­дом­ле­но еле­ктрон­ною по­штою, після чого ви змо­же­те про­дов­жи­ти дію лі­цен­зії на ви­гі­дних умо­вах. До речі: ва­рі­ант "Спла­тив і забув" також до­зво­ляє зав­жди ко­ри­сту­ва­ти­ся остан­ні­ми вер­сі­я­ми AnyDesk із усіма мо­жли­во­стя­ми.

(безкоштовно) 349 USD 949 USD (на замовлення)
Flex-Abo (щорічно)

Flex-Abo — це най­про­сті­ший спо­сіб ко­ри­сту­ва­н­ня про­гра­мою AnyDesk. Не­ве­ли­ка сума що­рі­чно­го пла­те­жу ав­то­ма­ти­чно спи­су­є­ться з ва­шо­го ра­хун­ку.

(безкоштовно) 79 USD 229 USD (на замовлення)
Безкоштовні оновлення до останньої версії
Комерційне використання
Кількість робочих місць 1 1
(+1=29 USD*)

Лі­цен­зію "AnyDesk Lite" можна роз­ши­ри­ти на де­кіль­ка ро­бо­чих місць, ціна за до­да­тко­ве ро­бо­че місце скла­дає 29 USD.

Кількість одночасних сеансів

Ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи вер­сії AnyDesk "Professional" та "Enterprise" можна на­ла­дна­ти де­кіль­ка се­ан­сів одно­ча­сно. Вка­за­на ма­кси­маль­на кіль­кість при цьому сто­су­є­ться вхі­дніх і так само ви­хі­дніх се­ан­сів. Це озна­чає, що вла­сник лі­цен­зії "AnyDesk Professional" може про­ва­ди­ти три одно­ча­сних се­ан­си, управ­ля­ю­чи що­най­біль­ше трьо­ма від­да­ле­ни­ми ПК і одно­ча­сно на­да­ва­ти трьом від­да­ле­ним ПК до­ступ до свого ро­бо­чо­го столу і ке­ру­ва­н­ня вла­сним ПК.

1 1 1
(+1=99 USD**)

Лі­цен­зію "AnyDesk Professional" можна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на будь-якій кіль­ко­сті ро­бо­чих місць. Але в ба­зо­вій вер­сії до­пу­ска­є­ться що­най­біль­ше одне одно­ча­сне під­клю­че­н­ня. Кожне на­сту­пне одно­ча­сне під­клю­че­н­ня збіль­шує ціну на 99 USD

∞***
PowerUser-Option

The PowerUser option converts your AnyDesk sessions into "active seats". An active seat can have an unlimited number of sessions to other PCs. This is especially interesting for IT administrators who would like to make changes to a large pool of customer PCs.

239 USD** ✓***
AnyDesk Android & iPhone
Передача звуку та відео
Передача файлів
Address-Book
Псевдонім AnyDesk

Псев­до­нім AnyDesk — це легко за­па­м’я­то­ву­ва­на аль­тер­на­ти­ва но­ме­ру ПК в AnyDesk. Псев­до­нім може за­да­ти сам ко­ри­сту­вач, і він має стру­кту­ру, по­ді­бну до адре­си еле­ктрон­ної пошти (на­при­клад, computername@ad). Уча­сни­ки бе­та-те­сту­ва­н­ня AnyDesk ав­то­ма­ти­чно отри­му­ють псев­до­нім на базі імені свого ком­п’ю­те­ра. Цей псев­до­нім можна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти також по за­вер­шен­ні бе­та-те­сту­ва­н­ня.

Власний простір імен

По­чи­на­ю­чи з вер­сії AnyDesk Professional вла­сни­ки лі­цен­зій мають мо­жли­вість обра­ти для свого ПК псев­до­нім із вла­сним про­сто­ром імен (на­при­клад, pc1@​firma). Це до­зво­ляє за­про­ва­ди­ти вла­сну си­сте­му імен ПК, не­зва­жа­ю­чи на вже при­сво­є­ні псев­до­ні­ми у про­сто­рі імен @ad. У пакет AnyDesk Enterprise уже вклю­че­но вла­сний про­стір імен. Ко­ри­сту­ва­чі AnyDesk Professional мо­жуть за­про­ва­ди­ти його за ціною 100 євро за кожні 20 за­пи­сів.

129 USD/ 20

За­про­ва­дже­н­ня про­сто­ру імен з 20 за­пи­са­ми. Роз­ши­ре­н­ня про­сто­ру імен на кожні 20 за­пи­сів ко­штує також 129 USD

Протоколювання сеансів

Про­то­кол се­ан­сів AnyDesk (із за­зна­че­н­ням дати й часу, три­ва­ло­сті та уча­сни­ків) можна пе­ре­гля­да­ти за до­по­мо­гою веб-ін­тер­фей­су. Це дає змогу легше роз­ра­хо­ву­ва­ти по­слу­ги, на­да­ні за до­по­мо­гою AnyDesk.

Інтерфейс REST

Про­то­кол се­ан­су можна ви­кли­ка­ти за до­по­мо­гою зру­чно­го в ко­ри­сту­ван­ні ін­тер­фей­су REST. Його можна без осо­бли­вих зу­силь ін­те­гру­ва­ти в кор­по­ра­тив­ні си­сте­ми еле­ктрон­ної оброб­ки даних.

Функції адміністрування

Усіма кор­по­ра­тив­ни­ми ко­пі­я­ми та лі­цен­зі­я­ми AnyDesk можна зру­чно ке­ру­ва­ти за до­по­мо­гою цен­траль­но­го веб-ін­тер­фей­су. Пакет MSI до­зво­ляє легко роз­по­ді­ля­ти AnyDesk шля­хом ін­ста­ля­ції в рам­ках гру­по­вої по­лі­ти­ки Windows.

Custom-Client

Configure your own, individual AnyDesk program file. Youll be able to use your own company logo, or disable incoming or outgoing sessions.

Мережний програмно-апаратний комплекс AnyDesk

* Pay&Forget: 129 USD , ** Pay&Forget: 499 USD , *** open to negotiation

Всі ціни включно з ПДВ.

Акційні ціни.

Visa MasterCard American Express JCB PayPal

Версії продукту

Різносторонні можливості використання AnyDesk полегшують вашу повсякденну роботу. Байдуже, вдома чи на робочому місці. Наші гнучко сформовані версії продукту пропонують відповідний пакет можливостей для кожної мети використання:

 • Free:

  Для нерегулярного приватного користування програма AnyDesk надається безкоштовно. Скористайтеся варіантом AnyDesk Free, щоб переконатися в ефективності нашого програмного забезпечення. При цьому у вас не виникає жодних зобов’язань. Достатньо просто завантажити AnyDesk.

 • Lite:

  "AnyDesk Lite" пропонує усі необхідні функціональні можливості для постійного приватного користування та малих підприємств. Обмеження функціональних можливостей не передбачені. За невелику доплату можна придбати ліцензію на додаткові робочі місця.

 • Professional:

  Потреби середніх підприємств ідеально задовольнить AnyDesk Professional. Кількість робочих місць не обмежується, і програму AnyDesk можна легко інтегрувати в наявні робочі процеси та апаратні рішення. Кількість одночасних сеансів AnyDesk може бути збільшено за помірну плату.

 • Enterprise:

  Рішення для крупних підприємств — це AnyDesk Enterprise. Йдеться про мережний програмно-апаратний комплекс, який можна встановити в корпоративній демілітаризованій зоні. Цей комплекс дозволяє використовувати AnyDesk повністю незалежно від нашої серверної мережі.

Способи оплати

Під час замовлення ви можете обирати з-поміж багатьох способів оплати. Ми приймаємо платежі банківським переказом, через платіжні системи PayPal, Visa, MasterCard і sofortuberweisung. У кожному разі вам одразу надсилається ваш код ліцензії, після чого ви можете одразу починати користуватися своєю ліцензією AnyDesk.

Право на повернення

Ми хотіли б, щоб ви були повністю задоволені програмою AnyDesk! У разі якщо після придбання ліцензії наше програмне забезпечення не відповідатиме вашим очікуванням, ми надаємо вам безумовне право протягом 14 днів повернути нам товар із повним відшкодуванням витрат.

Ще запитання? Ми завжди надамо вам допомогу.

Працівники нашого відділу збуту охоче дадуть відповіді на ваші запитання та побажання. Просто напишіть нам повідомлення електронної пошти на адресу sales@anydesk.de.